Sorularla Kentsel Dönüşüm


Proje Başlama Tarihi Nedir?

Kasım ayı içerisinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme yapılmış hak sahipliği değerleme, imar planı, mimari projeler, kentsel tasarım projeleri çalışmaları başlamıştır.

Proje Süresi Nedir?

Proje süresi sözleşme imzalandıktan sonra kamu kurumlarında geçen onay süreçleri hariç 210 gündür.

Proje hangi bölgeleri kapsamaktadır?

Kentsel dönüşüm projesi 69,34 Hektar (Laleli ve Mesir Mahalleleri) ve 10,81 Hektar (Lalapaşa ve Mutlu Mahalleleri) olmak üzere iki alandan oluşmaktadır. 

Söz konusu mahalleler neden kentsel dönüşüm alanı olarak seçildi?

Lalapaşa ve Mutlu Mahalleleri: Yıllardan beri çözülemeyen mülkiyet ve imar sorunları, depreme dayanıksız eskiyen yapılar, yol, otopark, donatı eksiklikleri, altyapı sorunları gibi birçok nedenden dolayı kentsel dönüşüm alanı olarak seçilmiştir. Söz konusu proje ile Lalapaşa ve Mutlu mahallelerinin yeniden canlandırarak planlı, estetik, modern, depreme dayanıklı ve huzurlu bir yaşam alanına dönüşmesi planlanıyor.

Mesir ve Laleli Mahalleleri : Yunusemre ilçe sınırları içerisinde modern ve yeni bir merkez oluşturarak, yeni bir kimlik kazandırmak için kentsel dönüşüm alanı seçildi. Bu proje ile şehrin içerisinde gün boyu yaşayan, ticaret, konut ve idari birimlerin iç içe olduğu bir merkez oluşturulması planlanıyor.

Kentsel dönüşüm nedir?

Modern ve güvenli şehirler oluşturmak için ; 17 Ağustos 1999 depremi öncesi yapı denetime tabi olmadan kontrolsüz bir şekilde yapılmış ve ömürlerini tamamlamış mevcut yapılar kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenmeye çalışılmaktadır. Kentsel dönüşüm; çarpık yerleşim ve riskli binalardan oluşan, altyapısı yetersiz bölgelerin, kentin eskiyen alanlarının,  afet ve deprem risklerine karşı hızlı bir şekilde, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde planlama ilkelerine uygun olarak yenilenmesi faaliyetleridir.

Kentsel dönüşüm alanı ilanından sonra gayrimenkul üzerinde ne yapabilirim ne yapamam? 

Gayrimenkullerin kiraya verilebilir, alım-satımı yapılabilir.  Ancak, yeni malik tapu tarafından belediyeye bildirilir. Mülk sahibi gayrimenkulü üzerinde sınırlı ayni hak tesis ettirilemez.

Plan tadilatı, imar uygulamaları ve inşaat ruhsatı talebi yapabilir miyim?

Planlama, parselasyon değişiklikleri ve imar uygulamaları (ifraz, tevhit, ihdas, cins değişikliği) yapılamayacak,  inşaat ruhsatı veya tadilat ruhsatı  bu alanda verilemeyecektir. 

Tespit ve değerleme çalışmalarını kim yapacak?

Yunusemre Belediyesi denetiminde, ihaleyi alan firma bünyesinde çalışan yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından yapılacaktır.

Tespit ve değerleme çalışmaları ne zaman başlayacak?

Tespit ve değerleme çalışmaları başlamış olup, ihaleyi kazanan firma çalışanları proje alanı içerisindeki tüm yapıları tek tek inceleyerek detaylı tespit ve değerleme çalışması yapacaktır.

Tespit ve Değerleme Çalışmaları Nasıl Yapılacak?

Parsel ve bina özellikleri belirlenecek, binanın bütün ortak alan, müştemilat (kömürlük, depo, bahçe duvarı, otopark vs.) bilgileri tespit edilecek, malik ve kiracıya ilişkin kimlik ve adres tespiti yapılacaktır. Arsa değerlemeleri yapılarak bölgenin değer haritası çıkarılacaktır. Belirlenen yapı değeri ile arsa payı oranındaki arsa değeri toplanmak suretiyle her bir bağımsız bölümün değeri tespit edilecektir. Ayrıca projenin doğru yönlendirilmesi adına maliklerle bir  anket çalışması da yapılacaktır. 

Eski ve yeni yapıların değer tespiti eşit mi olacaktır? 

Yapının türü, yaşı, yapım kalitesi, imalat eksiklik veya fazlalıkları vb özellikler dikkate alınarak değer tespiti yapılacaktır. Dolayısıyla eski yapı ile yeni yapılar eşit değerlenmeyecektir. 

Yapılan tadilatlar değerlemede dikkate alınacak mı?

Değerleme ekipleri, yapılan bütün yenileme çalışmalarını dikkate alacaktır. Ayrıca bağımsız bölüm içerisindeki fazla imalatlar da belirli bir oranda değere katkı sağlayacaktır.

Projede vatandaşın muhatabı kimdir?

Yunusemre Kentsel Dönüşüm projesi devlet güvencesi altında, Yunusemre Belediyesi  sorumluluğunda yürütülmektedir. Hangi aşamada olursa olsun muhatabınız müteahhit değil, Yunusemre Belediyesidir.

Gayrimenkulün karşılığında ne verilecektir?

Hak sahiplerinin, konutlarına karşı konut, işyerlerine karşı işyeri verilecektir. Ancak talep edilmesi ve yeni projede yer olması durumunda konuta karşı işyeri veya işyerine karşı konut da verilebilecektir.

Fiyat farkı verilerek daha büyük bir mülk alınabilir mi?

Projenin uygun olması durumunda, Belediye Meclisimizin belirleyeceği esaslara göre tespit edilen fiyat farkı ödenmek suretiyle belli miktarda daha büyük bir mülk verilebilecektir. 

Hak sahipleri uzlaşma görüşmelerine bizzat kendileri mi gelmek zorundadır?

Hak sahipleri bizzat kendileri veya ellerinde Belediyemizin belirleyeceği vekaletname örnekleri bulunan vekilleri aracılığıyla uzlaşma görüşmelerine katılabilir.

Mülkün bütün hissedarları uzlaşma görüşmelerine gelmek zorunda mı?

Uzlaşma görüşmeleri her bir bağımsız bölüm için yapılacaktır. Bu nedenle tüm hissedarların birlikte hareket etmesi gerekecektir.

Hak sahipleri gayrimenkulünü Belediyeye satabilir mi?

Gayrimenkulünüzü zor durumda kalmadıkça satmamanızı ve bu projeden yararlanmanızı önermekteyiz. Ancak ihtiyaç nedeniyle satmak durumunda kalırsanız Yunusemre Belediyesi veya Çevre Şehircilik Bakanlığı piyasa rayiç bedelleri üzerinden fiyatlandırarak satın alabilir.

Tahliye süreci ne zaman başlayacak?

Tahliye süreci imar planları kentsel tasarım projeleri sonrasında yapılacak uzlaşma süreci tamamlandıktan sonra başlayacaktır. 2017 yılının sonuna doğru olacağı öngörülmektedir. Yapının son tahliye ve yıkım tarihi en az iki ay öncesinden malike ve kiracıya bildirilecektir.

İnşaatlara ne zaman başlanacak?

Uzlaşma süreçleri tamamlandıktan ve yapılar tahliye edildikten sonra inşaatlar başlanacaktır.

Hak sahiplerine kira yardımı yapılacak mı?  

Mülk sahiplerine 36 ay boyunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kira yardımı yapılacaktır.

Kira yardımında iş yeri veya konut büyüklükleri göz önüne alınacak mı?

Kira yardımı, ilgili mevzuat gereği kentsel dönüşümü teşvik açısından yapılan bir destektir. Bu nedenle bağımsız bölüm türüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın aynı miktarda kira yardımı yapılacaktır.

Projede kaç adet ve  kaç katlı bina yer alacak? 

Kentsel tasarım ve mimari proje çalışmaları tamamlandığında proje bilgileri netleşecek olup proje ekibi tarafından hak sahipleri ve kamuoyu detaylı olarak bilgilendirilecektir.